General Terms

 

General Terms and Conditions of Hire with Alpha Sound. 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ

01By signing the order form or delivery note, the client accepts the general terms and conditions of hire of the Alpha Sound company involved. The client is aware of the general terms and conditions of hire as soon as the first Alpha Sound invoice is issued and these terms and conditions remain in force for all future hire agreements with or without the signature of the manager or responsible person.

Με την υπογραφή της παραγγελίας ή το Δελτίο Αποστολής, ο πελάτης δέχεται τους γενικούς όρους ενοικίασης της εταιρίας Alpha Sound. Ο πελάτης πρέπει να γνωρίζει ότι με την άμεση έκδοση του πρώτου τιμολογίου από την Alpha Sound, αυτοί οι γενικοί όροι παραμένουν σε ισχύ σε όλες τις μελλοντικές συμφωνημένες ενοικιάσεις με την ή χωρίς την υπογραφή του διευθυντή ή του υπεύθυνου προσώπου

02The hired goods remain the property of Alpha Sound at all times. The hirer is liable at all times for any damage or loss occurring before the goods are returned to the Alpha Sound warehouse.

Όλα τα ενοικιαζόμενα μηχανήματα παραμένουν στην ιδιοκτησία της Alpha Sound σε όλη τη διάρκεια. Ο ενοικιαστής είναι υπεύθυνος κατά τη διάρκεια ενοικίασης, οποιαδήποτε ζημιάς ή απώλεια, πριν επιστρέψουν τα μηχανήματα στην αποθήκη της Alpha Sound

03The hirer himself or herself is liable for any damage caused by materials belonging to Alpha Sound, irrespective of their condition, and should cover and/or insure the market value of the equipment during the complete rental period i.e. from loading at Alpha Sound until return at Alpha Sound.

     Ο μισθωτής (ενοικιαστής) είναι υποχρεωμένος για οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί σε υλικά που ανήκουν στην Alpha Sound και πρέπει να καλύπτει και ν’ ασφαλίσει την αξία αγοράς των εμπορευμάτων κατά όλη τη διάρκεια της περιόδου μίσθωσης, από την ημέρα φόρτωσης και μέχρι την επιστροφή τους στην έδρα της Alpha Sound.

04The hirer shall take out insurance for all damage that could be caused by his or her own actions or defects in the materials.

Ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος ν’ ασφαλίσει όλες τις ζημιές που μπορούν να προκληθούν από τις ίδιες του τις πράξεις ή ελαττώματα που μπορούν να προκληθούν στα μηχανήματα

05All hired materials are tested and approved and should be used according to the manufacturer’s specifications.

  Όλα τα ενοικιαζόμενα μηχανήματα είναι ελεγμένα και δοκιμασμένα και μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο βάση            των προδιαγραφών του κατασκευαστή

06The client himself is responsible for any necessary inspection tests on site and all licences for the use of the hired tools.

 Ο πελάτης είναι υπεύθυνος για όλες τις αναγκαίες επιθεωρημένες εξετάσεις στο site και επίσης όλες τις άδειες για τη χρήση των ενοικιαζόμενων μηχανημάτων.

07The client is always charged for the late return of materials and for any other costs incurred as a result.

     Ο πελάτης πάντα χρεώνεται σε περίπτωση που καθυστερήσει να επιστρέψει τα εμπορεύματα και οποιοδήποτε άλλο κόστος προκληθεί σαν αποτέλεσμα της καθυστέρησης

08 All materials must be returned in their original condition. Conversions or other changes made to the material by the client always incur a supplementary charge at the hourly rate of 35 Euro per hour excluding V.A.T.

     Όλα τα εμπορεύματα πρέπει να επιστραφούν στη πραγματική τους ή αρχική τους κατάσταση. Αλλαγές ή άλλες τροποποιήσεις που έγιναν στα εμπορεύματα από τον πελάτη, πάντα ο πελάτης υποβάλλεται σε επιπλέον κόστος ανά ώρα, το οποίο είναι 35,00 euro την ώρα χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

09Alpha Sound is not in any way responsible for the non delivery or late delivery of goods in the event of circumstances beyond its control.

    Η Alpha Sound δεν είναι σε καμία περίπτωση υπεύθυνη για την αργή παράδοση ή όχι παράδοση των μηχανημάτων στο χώρο του Event σε περίπτωση υπεράνω του δικού της ελέγχου.

10All invoices must be paid in cash unless other payment terms are stipulated in writing.

     Όλα τα τιμολόγια πληρώνονται μετρητά, εκτός αν υπάρχει προσυμφωνημένο γραπτό συμφωνητικό

11Invoices which are still outstanding after the expiry of thirty days are increased legally and without prior notice of default by the addition of compensation which is set according to the agreement at a fixed charge of 10% of the unpaid amount.\

    Σε περίπτωση που τα τιμολόγια δεν έχουν εξοφληθεί, μετά την λήξη τους, 30 ημερών, υπάρχει νόμιμη αύξηση και χωρίς καμιά προειδοποίηση της αθέτησης, την πρόσθετη αποζημίωση που προσδιορίζεται βάση του προσυμφωνημένου συμφωνητικού το σταθερό κόστος του 10% στο απλήρωτο ποσό.

12In the event of contractual default, the client must return the hired goods in their original condition immediately and upon request by Alpha Sound.

     Σε περίπτωση παράβασης ή αθέτησης βάση της σύμβασης, τότε ο πελάτης πρέπει να επιστρέψει αμέσως τα ενοικιαζόμενα μηχανήματα στην αρχική τους κατάσταση αμέσως και μόλις ζητηθεί από την Alpha Sound.

13Our invoices are accepted explicitly unless contested by registered post within 7 days of the arrival of the invoice.

     Τα τιμολόγια μας είναι σαφής αποδεκτά, εκτός εάν αμφισβητηθεί από συστημένο ταχυδρομείο εντός 7 ημερών από την παραλαβή του τιμολογίου.

14The local courts in the area of the Alpha Sound company involved in renting out the material and related invoicing have sole jurisdiction to adjudicate any disputes.

    Τα τοπικά δικαστήρια στην περιοχή της εταιρίας Alpha Sound συμμετέχουν στην ενοικίαση του εξοπλισμού και σχετικά τιμολόγια έχουν μοναδική δικαιοδοσία ν’ αποφαίνονται σε κάθε διαφωνία.


Find Us

Constantinopoulos CO
ALPHA SOUND


2, Pyroy str., 153 54
Glyka Nera, Attica, Greece
E-mail:alpha1@hol.gr
Τel.: +30210.6615470
Fax: +30210.6615460
http://www.alpha-sound.gr
Alpha-Sound.gr Pricelist General Terms